Dofinansowanie Drukuj

 

W maju 2010 roku Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” postanowiło wykorzystać szansę jaką dały fundusze strukturalne Unii Europejskiej i złożyło wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa źródła ciepła z zastosowaniem pomp ciepła i układu kogeneracji wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla Centrum Jana Pawła II w Krakowie – I ETAP”. Złożony wniosek w ramach działania 7.2. Infrastruktura ochrony środowiska w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i jeszcze w 2010 roku została podpisana umowa o dofinansowanie dla realizowanego przedsięwzięcia.

Projekt polega na budowie źródła ciepła i chłodu, a także budowie instalacji grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła, instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz jednostki kogeneracji dla Kompleksu Parkowo-Rekreacyjnego Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie. Źródło chłodu oraz instalacja klimatyzacji są nierozerwalnym systemem gospodarki cieplnej. Podstawową rolą układu będzie produkcja ciepła zimą oraz produkcja chłodu latem, przy wykorzystaniu urządzeń absorpcyjnych, zasilanych ciepłem.

Kompleks obiektów wchodzących w skład Centrum Jana Pawła II, mieszczących w swym składzie budynki o różnych funkcjach, wymaga dla swojego funkcjonowania dużych ilości ciepła i energii elektrycznej. Perspektywa mało efektywnego z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia przyłączenia obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej, spowodowała że postanowiono wyposażyć obiekt w układ wykorzystujący ciepło z ziemi oraz układ kogeneracyjny wytwarzający ciepło i energię elektryczną na potrzeby pomp ciepła.

Projekt przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń oraz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, do czego zobowiązała się Polska stając się częścią Unii Europejskiej. Realizacja projektu przyczyni się również do spełnienia norm jakości powietrza i lokalnego środowiska naturalnego.

Wartość projektu wynosi 13,5 mln zł, z czego prawie 5 mln zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2010 roku i zostanie zakończona w 2013.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013