40 lat od publikacji encykliki „Redemptor hominis” Drukuj
poniedziałek, 04 marca 2019 09:45

"Redemptor hominis" (Jezus Chrystus - Odkupiciel człowieka) - pierwsza encyklika Jana Pawła II została opublikowana 4 marca 1979 r. Sam papież nazwał ją dokumentem inauguracyjnym, ukazującym horyzonty papieskiego myślenia na początku pontyfikatu.

Swój pontyfikat papież pragnął przeżywać wraz całym Kościołem w oczekiwaniu na Rok Jubileuszowy 2000, dlatego lata przygotowujące chrześcijan na Wielki Jubileusz nazwał duchowym Adwentem, czasem rozważania tajemnicy Wcielenia, Boga wchodzącego w historię ludzi i narodów (por. n.1).

W pierwszej części encykliki Jan Paweł II opisuje dziedzictwo, które otrzymał po swoich poprzednikach. Ojciec Święty pragnie kontynuować pontyfikat Jana Pawła I, jak również jego poprzedników. Przyjmując tę drogę, chce dać wyraz umiłowania dziedzictwa, jakie pozostawili po sobie papieże Jan XXIII i Paweł VI. Mając doświadczenie uczestniczenia w II Soborze Watykańskim, papież postanowił także wprowadzić w życie postulaty duchowej odnowy Kościoła. Pozytywnie odniósł się do dialogu ekumenicznego oraz dialogu między religiami, o czym dał świadectwo w kolejnych latach swego pontyfikatu (por. n. 6).

"Odkupiciel człowieka Jezus Chrystus jest ośrodkiem wszech czasów i historii" - napisał w programowej encyklice Jan Paweł II. Papież podkreśla, że dokonane przez Chrystusa odkupienie potwierdza "niezbywalną godność i wartość każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie czy kulturę i że każdy człowiek jest drogą Kościoła. Jan Paweł II wskazuje na Jezusa Chrystusa, który stoi w centrum historii świata, i pragnie spotkać się w dialogu odkupienia z każdym człowiekiem (por. n. 8).

Jan Paweł II przypomniał, że źródłem niezbywalnej godności człowieka jest Bóg, na którego obraz i podobieństwo został on stworzony, a następnie odkupiony z sytuacji grzechu i zagubienia przez Miłość Jezusa Chrystusa. Człowiek nie może żyć bez miłości, nie może siebie do końca zrozumieć, jego życie pozbawione jest sensu, jeśli nie otworzy się na przyjęcie daru zbawienia ofiarowanego mu przez Jezusa w Jego śmierci i zmartwychwstaniu (por. n.7.)

W rozdziale III Jan Paweł II zwrócił uwagę na słuszne korzystanie z dobrodziejstw techniki i nadużywanie jej osiągnięć. Papież zadał pytanie o lęk współczesnego człowieka? Czuje się on nierzadko zagrożony tym, co sam zbudował, np. bombą atomową. Ojciec święty zaapelował, by za rozwojem nauki i technicznych możliwości rozwoju, szedł w parze rozwój moralności i etyki. To Kościół jest stróżem prawdziwego dobra człowieka, dlatego powinien demaskować to wszystko, co mu zagraża, np. terroryzm czy różnego rodzaju dyskryminacja (por. n.16-17).

W kolejnym rozdziale poświęconym misji Kościoła zwraca uwagę na to, że każdy chrześcijanin uczestniczy w realny sposób w prorockiej, kapłańskiej i królewskiej misji Jezusa Chrystusa. Prorocki wymiar życia chrześcijańskiego to przede wszystkim odpowiedzialność za prawdę.  W Kościele nie tylko biskupi, teologowie, duszpasterze, katecheci są odpowiedzialni za prawdę. Musi jej bronić każdy chrześcijanin. Ta odpowiedzialność za prawdę - jak pisał Jan Paweł II - to ukochanie prawdy, wysiłek, aby ją zrozumieć i zastosować w swoim własnym życiu oraz przekazać innym. Wymiar kapłański życia chrześcijańskiego dokonuje się poprzez uczestnictwo w sakramentach Eucharystii oraz sakramencie pojednania i pokuty. W końcu, uczestnictwo w godności królewskiej Chrystusa oznacza takie panowanie nad ziemią i nad wytworami człowieka, aby nie prowadziło to do zniszczenia środowiska naturalnego oraz samego człowieka. Jan Paweł II podaje warunki takiego panowania: jest to pierwszeństwo etyki nad techniką, osoby nad rzeczą oraz ducha nad materią. Człowiek, aby mógł właściwie panować nad stworzeniem, powinien posiąść sztukę panowania nad sobą, czyli właściwego wykorzystania swojej wolności, oraz zrozumieć, że chrześcijańskie królowanie polega na służbie (por. n 19-21).

Na koniec swej pierwszej encykliki Jan Paweł II zawierzył swą misję Maryi Matce Kościoła.

Dzisiaj mija 40 lat od ukazania się inauguracyjnej encykliki Jana Pawła II "Redemptor hominis".  Sam Autor powiedział o niej później: "Czy ktoś na świecie może się jeszcze dziwić, że papież pierwszą encyklikę swego pontyfikatu zaczął od słów „Redemptor hominis” – że poświęcił ją w całości sprawie człowieka, godności człowieka, zagrożeniom człowieka – prawom człowieka" (Homilia Jana Pawła II w Auschwitz w 1979 r.)
 Święty Janie Pawle II
zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka
módl się za nami!